1. Протокол общего собрания от 11.12.2013 г.  

http://vyatkino-mkd.ucoz.ru/protokol_obshhego_sobranija_ot_11.12.2013_g..docx